Nyheter

Fem års fengsel for å ødelegge kulturminner  

Økende turisme og mer ferdsel på Svalbard krever økt vern av miljø og fredede kulturminner, mener Klima- og miljødepartementet. Nå foreslås det å øke strafferammen fra tre til fem års fengsel for den som begår grov kriminalitet mot miljø og kulturminner på øya. 

Fikk 1600 svar i løpet av et par timer 

Juristforbundets #metoo-undersøkelse får rask respons. – Det rant inn 1600 svar i løpet av et par timer. 

Forteller om maktmisbruk i akademia 

Sofie Høgestøl sier hun vurderte å slutte som stipendiat fordi hun opplevde maktmisbruk. 

Tre av 32 klager endte med kritikk 

Av 32 klager på norske dommere i fjor endte tre med kritikk. I de øvrige 29 sakene konkluderte tilsynsutvalget med at det ikke var grunnlag for disiplinærtiltak.  

Lyd- og bildeopptak kan bli innført i 2019-2020 

– Generell innføring av lyd- og bildeopptak i domstolene bør kunne skje i 2019-2020 dersom vi får bevilgninger til de økte kostnadene.  

Skal finne president, visepresident og styremedlemmer 

Valgkomiteen i Juristforbundet skal levere sin innstilling før sommeren – i god tid før landsmøtet i november. Men innen 16. april ønsker de innspill på aktuelle kandidater til hovedstyret – inkludert på ny president. 

Legal Walk til Oslo 

Til høsten arrangeres rettshjelpsdugnaden Oslo Legal Walk. Ideen kommer fra London, der den samler tusener av jurister. 

Skal løfte de tillitsvalgte 

Topptillitsvalgtprogram skal heve kompetansen og gi økt samhold i Juristforbundet-Stat.

– Forvaltningsjuristene har stort potensial 

– Forvaltningsjuristene har større potensial enn jurister flest er konklusjonen i en stordataundersøkelse. Men juristene i forvaltningen må synliggjøre og dokumentere verdien av arbeidet sitt, sier jurist og statsviter Tor Egil Viblemo. 

– Lederstillinger omfattes normalt ikke av særaldersgrense 

Arbeids- og sosialdepartementet sier seg enig med Politidirektoratet; særaldersgrense i politiet er knyttet til operativt politiarbeid – og ikke lederstillinger.  

– Har behov for en felles nordisk møteplass 

Oslo er møteplassen når bedriftsjurister fra hele Norden samles til The Nordic Gathering 2018. 

– Behovet for rettshjelp øker  

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) forteller om økning i antall henvendelser og stort behov for rettshjelp. 

Tilbød lønn etter fagforeningstilhørighet 

Flere søkere på stillinger som påtalejurister i politiet har ved tilbud om fast stilling fått beskjed om at størrelsen på lønna avhenger av søkerens fagforeningstilhørighet.  

Mer fleksibel arbeidstid i staten

Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO.

Hver fjerde FrP-velger mangler tillit til domstolene 

Mens ni av ti innbyggere i Norge har svært eller ganske stor tiltro til domstolene svarer 27 prosent – eller flere enn en av fire av FrP-velgerne - at de har lav eller ingen tiltro til den dømmende statsmakt. 

Riksadvokatembetet satser på åpenhet 

Riksadvokaten satser på mer åpenhet og offentlighet og går nå inn i det nye året med ny nettside mer rettet mot publikum og presse i det som er en historisk satsing fra landets øverste påtalemyndighet.  

Sider