Nyheter

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Isolasjon som pandemi­tiltak i fengsel i strid med menneske­rettigheter

Inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, ble innført i norske fengsler under covid-19-pandemien, i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

F.v. Marianne Hagen og Marit Lomundal Sæther

Vokter sårbares rettigheter i barneverns­saker

Nær halvparten av alle rettshjelpsutgifter i Norge er knyttet til barnevernssaker. Juristen har møtt noen av advokatene som til enhver tid står midt i disse krevende prosessene som svært ofte er en krise for foreldre og barn.

Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)

Snart søknadsfrist: – Stor karriere­mulighet for ny­utdannede jurister

Det er snart søknadsfrist for de 55 nye stillingene som utlyses hos namsmyndigheten rundt om i landet.

Foto: Colourbox

Hvem skal yte rettshjelp?

Privatpraktiserende advokater eller en større bredde av juridisk kompetente hjelpere i et system med en annen leveringsmodell? I rettshjelpsutvalget har spørsmålet om hvem som skal yte rettshjelpen ført til dissens.

Wenche Bjørland er fagdirektør i Statens sivilrettsforvaltning (Foto: privat)

Antall søknader om fri rettshjelp redusert med 9.500 på fire år

I 2019 søkte 15714 personer om fri rettshjelp fra fylkesmennene. Dette er en nedgang på 9471 søknader sammenlignet med i 2016. Samtidig viser statistikken at det er noe økning i antall av søknader som ikke innvilges av fylkesmennene.

Illustrasjonsfoto

Vil ha gjen­gjeldelses­saker inn for Diskriminerings­nemnda

Varslere som hevder seg utsatt for gjengjeldelse må i dag til domstolene for å få behandlet krav om oppreisning og erstatning. Få saker har blitt fremmet for retten, men nå skal et lavterskeltilbud gjøre det enklere og billigere å få slike saker behandlet.

Foto: Ole Martin Gangnes

Rettshjelp: – Ideen om en organisert første­linje­tjeneste er en spennende tanke

Justiskomiteens Kari Kjønaas Kjos mener det kan være behov for å tenke nytt om rettshjelp.

domstolstruktur

Sentrale hørings­instanser støtter reduksjon av antall ting­retter

Et flertall av opposisjonspolitikerne på Stortinget har sagt nei til domstolkommisjonens forslag om å redusere antall tingretter, men får motbør fra sentrale høringsinstanser.

Ønsker mer innovativ tenkning om rettshjelp

– Det bør blant annet ses nærmere på alternative måter for finansiering, som for eksempel rammeavtaler. Vi må i det hele tatt se på andre måter å distribuere rettshjelpen på, som samtidig sikrer kvaliteten.

Ingeborg Moen Borgerud (Foto: KMD)

Utvalg skal se på Arbeids­rettens uavhengighet

I lys av økt fokus på domstolenes uavhengighet, skal et utvalg vurdere Arbeidsrettens organisering og sammensetning.

Rettshjelpsutvalget: Vil nå ut med rettshjelp til flere

Norge bruker rundt 660 millioner kroner i året på fri rettshjelp – men bare 9 prosent av den voksne befolkningen oppfyller de økonomiske vilkårene for slik rettshjelp.

Tok dissens i rettshjelps­utvalget: – En unik mulighet til å tenke nytt

Cathrine Moksness ønsker blandingsmodell – med både offentlig organisert førstelinjetjeneste og kjøp av tjenester hos privatpraktiserende advokater.

Birgitte Istad (Foto: Riksadvokaten)

Riks­advokaten ønsker tiltak som gir raskere bruk av omvendt volds­alarm

Riksadvokaten mener det bør vurderes om påtalemyndigheten i politiet skal kunne ilegge bruk av omvendt voldsalarm uten å gå til retten, slik at flere ofre får økt trygghet og forfølgere kan stanses hurtigere enn i dag.

Professor Malcom Langford. Foto: Tuva Bønke Grønning

- Utenlandske forskere kommer ofte med nye ideer, større internasjonale nettverk og andre metoder

Jusprofessor Malcolm Langford mener bildet som tegnes av et «inntog av utenlandske forskere» ved juridisk fakultet er feil. 

Hans Petter Graver ny preses fra 2019-2021 (Foto: Tore Letvik)

Hans Petter Graver får formidlings­pris

Får pris for sitt initiativ da koronalovene skulle vedtas. – Bidro til å løfte debatten over på et spor som sikret at demokratiet ble bedre ivaretatt.

Foto: ICC

Etablerer prosedyre for norsk nominasjon av dommere til ICC

Norge mangler prosedyrer for å nominere norske dommere til internasjonale straffedomstoler. Nå har utenriksdepartementet sendt på høring utkast til nominasjon av kandidater til stilling som dommer ved ICC.

Sider