Nyheter

Nå kan Diskriminerings­nemnda avgjøre saker om gjen­gjeldelse etter varsling

Frem til nå har det bare vært domstolene som har hatt myndighet til å avgjøre tvister om gjengjeldelse etter varsling i arbeidslivet.

Fengsel (Illustrasjonsfoto: Kriminalomsorgen)

Bruk av religion- og livssyns­team mot radikalisering i fengslene

I et pilotprosjekt skal religion- og livssynsteam tas i bruk i fengslene for å redusere faren for at terror- eller hatkrim-dømte innsatte danner nettverk bak murene og radikaliserer andre.

Illustrasjonsfoto namsfogden (Foto: Thomas Haugersveen)

Etterlyser nasjonale sikkerhets­rutiner for sivilt ansatte i politiet

Trues på livet og tilsøles med oppkast og blod på uteoppdrag. Sivilt ansatte i politiet som utfører utleggsforretninger for namsfogdene utsettes for alvorlige trusler og ubehageligheter i sin arbeidshverdag.

Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombuds­mannen undersøker sykehjem

Manglende kvalitetssikring av vedtak og manglende oversikt over tvangsbruk på sykehjem er blant funnene.

Flest jurister i Plan og bygg: – Det er godt å ha jurister til de krevende sakene

Enhetsleder Marius Raael i Grimstad kommune ansatte nylig en jurist og en geolog. Han er opptatt av å ha riktig kompetanse i miljøet, men opplever at det kan være utfordrende å holde på juristene.

BI (Foto: BI)

BI vil utvikle både bachelorgrad og mastergrad 

Utvider planene om studier i rettsvitenskap.

Foto: Tore Letvik

Ny kommune brukte millioner på ekstern juridisk bistand. Nå vil de spare penger ved å etablere eget advokatkontor  

Etter at Lillestrøm kommune ble «født» 1. januar 2020, har antall jurister i kommunens dekningsområde økt fra under 20 til over 30. – Dette gir økt kvalitet i saksbehandling og vedtak, og vi regner med å spare penger gjennom etableringen av et eget advokatkontor, sier kommunedirektør Trine Myrvold Wikstrøm.

Fotlenke (Foto: KDI)

Stadig flere dom­felte soner hjemme

Soning med elektronisk fotlenke øker blant domfelte i Norge, og stadig flere soner sin straff utenfor fengsel.

Familien Warren på fjelltur. Foto: Privat

- Viktig å være enige om karriere og familie­organisering på forhånd

Stine og Andreas Warren er begge utdannet jurister og har fem barn under 12 år. – Kan ha gode karrierer uten å være med på «karrierejaget»

Undersøkelse: Kjønns­forskjeller i lønn øker når jurister får barn

Nyutdannede jurister starter ganske likt når det gjelder lønn, men gapet mellom menn og kvinner oppstår når de får barn. Selv om både menn og kvinner har like ambisjoner og likestilte idealer, drar mennene fra på inntekt og har høyere stillinger.

Nikolai Astrup (Foto: KMD)

Forventer mer hjemme­kontor i staten

– Tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at koronapandemien trolig vil føre til varige endringer i arbeidshverdagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Knut Erik Sæther (Foto: Riksadvokaten)

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther utnevnt til dommer i Høyesterett

Overtar embetet som blir ledig når Magnus Matningsdal går av for aldersgrensen.

– Da kan det virke som om mange kommuner tenker at de rett  og slett ikke trenger jurister. De ser ikke behovet. At man kan tenke det,  med tanke på den rettsliggjøringen vi har hatt i samfunnet,  er bekymringsfylt, sier Benedicte Gram-Knutsen. (Foto: Pri

Undersøkelse om juridisk kompetanse: – At bare litt over halvparten av kommunene har jurister bekymrer oss sterkt

Det handler om folks rettssikkerhet, sier Benedicte Gram-Knutsen. Lederen for Juristforbundet – Kommune, som arbeider ved Byombudet i Bergen, ønsker å bevisstgjøre innbyggerne.

Foreslår at ansvaret for opp­følging av advokat­fullmektiger lov­festes

Oppfølging av advokatfullmektiger skal gis klarere rammer, ifølge forslaget til ny advokatlov.

(Foto: Stortinget)

Nye medlemmer i gjen­opptakelses­kommisjonen

Advokat Trude Marie Wold er oppnevnt som medlem og nestleder i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Gina Elisabeth Lund tiltrer ved årsskiftet 2021/22.

Sider