Nemndleiar/jurist Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane

LOGO Riksvåpenet
Søknadsfrist: 
19.11.2018

Det er ledig fast 100% stilling som nemndleiar i Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane, med ønsket tiltreding i februar/mars 2019. Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåvar på eit interessant og viktig fagfelt

Nemndleiar/jurist Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Bergen

Kvalifikasjoner og eigenskaper:

Søkjaren må ha universitetsgraden cand. jur. eller master i rettsvitskap, fylle krava til dommarar og ha relevant arbeidsrøynsle. Stillinga som nemndleiar byr på utfordrande oppgåver med store krav til sjølvstende, gode samarbeidsevner, god skriftleg og munnleg framstillingsevne og evne til å arbeide under press. Noko reiseverksemd inngår i stillinga. Det vil bli lagt vekt på røynsle frå domstolsarbeid, kjennskap til fagfeltet og at søkjaren er personleg eigna for stillinga. Politiattest må leggjast fram.

           

Om stillinga:

Det er ei fast 100% stilling, i stillingskode 1177 nemndleiar. Stillinga er løna etter statens lønsregulativ, for tida 909 750,- per år. Frå løna vert det trekt innskot til Statens pensjonskasse.

Kontorstad: Fortunen 7, 5013 Bergen        

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å kontakte dagleg leiar Torstein Røed,

tlf.: 55 56 41 70, eller nemndleiar Kjetil Kvalvik, tlf.: 55 56 41 75.

Elektronisk søknad sendes   HER        

Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidsrøynsle må fyllast inn i det elektroniske skjemaet og vitnemål og attester må leggjast ved.   

 

Andre opplysninger:

Fylkesnemndene er ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd). Arbeidsplassen vil om mogleg bli lagd til rette for personar med redusert funksjonsevne. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å nå fram til ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

 

Etter offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkjaren gjerast offentleg sjølv om søkjaren har krevd å ikkje bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom slikt krav ikkje tas til følgje.

ANDRE LEDIGE STILLINGER:

LOGO UDI
UDI -Analyse- og utviklilngsavdelingen
Søknadsfrist: 
19.11.2018
LOGO COWI
COWI, Oslo (Hasle/Løren)
Søknadsfrist: 
20.11.2018
LOGO Sivilombudsmann
Sivilombudsmannen, Oslo
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO NVE
Norges Vassdrags- og energidirektorat
Søknadsfrist: 
21.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
22.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Ålesund
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
Søknadsfrist: 
23.11.2018
LOGO Riksvåpen
Hålogaland lagmannsrett
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Salten tingrett og Lofoten tingrett, Bodø
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Riksvåpenet
Gulating lagmannsrett, Bergen
Søknadsfrist: 
28.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
02.12.2018
LOGO Riksvåpenet
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
03.12.2018
LOGO Politiet
Sysselmannen på Svalbard
Søknadsfrist: 
06.12.2018
LOGO Wikborg Rein
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen
Søknadsfrist: 
07.12.2018