Fag

Ferie til overs?

Ferie er et gode i arbeidsforholdet som langt på vei styres av ferielovens bestemmelser, med rammer for når ferien kan og skal tas ut, skriver advokat Ragnhild Bø Raugland.

Andreas Holmsen-Ringstad

Må arbeidsgiver foreta en sjekk av referanser før ansettelse?

Hvor fritt står egentlig arbeidsgiver til å bestemme dette?  Advokat Andreas Holmsen-Ringstad svarer.

Thea Larsen Normann

Ny dom fra Høyesterett om konsekvenser ved skifte av tariff­avtale

Den 3. juni 2021 avsa Høyesterett dom i Grefsenhjemsaken. Dommen er viktig innenfor arbeidsrettens område og den får betydning for hvilke konsekvenser som følger av det å ha vært bundet av en tariffavtale når tariffavtalen opphører, det vil si ettervirkninger av tariffavtaler, skriver Thea Larsen Normann.

Taushets­plikt i varslings­saker

Gode varslingsrutiner er et resultat av skreddersøm. De må tilpasses situasjonen og behovet i hver enkelt virksomhet, skriver advokat Ragnhild Bø Rugland. 

Ragnhild Bø Raugland

Tenker du på noe nytt? Dette er mulighetene for utdannings­permisjon

I en litt bortgjemt bestemmelse i arbeidsmiljøloven er retten til utdanningspermisjon regulert.

Tvisteløsning i arbeidsrettssaker – domstolenes rolle

I hvilken grad domstolene er egnet til å være et hensikts­messig tvisteløsningsorgan, vil være avhengig av hvilket fagområde tvisten gjelder.

«Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker»

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker.

Trond Foss fagartikkel

Hva skal til for at også anleggs­maskiner blir «førerløse»?

Seniorrådgiver Trond Foss ved SINTEF drøfter i denne fagartikkelen norske lover og forskrifter for høyt automatiserte og mobile maskiner - og ser på muligheter for videre utvikling av det juridiske rammeverket.

Korona (Foto: Pixabay)

Jurister kan bli smitte­jegere

Helsedirektoratet ber kommuner vurdere om personer med kompetanse innen jus eller politifag kan brukes i tverrfaglige team for smittesporing av korona. 

«Rettshjelp som et virke­middel for gjennom­føringen av menneske­rettigheter»

Enhver har rett til å prøve borgerlige rettskrav for domstolene. Derfor må det i visse situasjoner gis rettshjelp som gjør det mulig å vareta egne interesser i rettsapparatet på en forsvarlig måte.

Kan arbeids­giver gi pålegg som begrenser ferien?

Er det slik at vi er helt fristilt arbeidsgivers pålegg og ønsker i ferien? Les advokat Ragnhild Bø Rauglands fagartikkel her. 

«Du har sagt opp sjølv»

Jussformidlingen opplever at arbeidstakarar som har fått ei munnleg oppseiing tidvis møtast med at «du har sagt opp sjølv», og på denne måten startar i bratt motbakke i kampen mot ei eventuell urettmessig oppseiing, skriver Vegard Nerland.

Fagartikkel

Oppsigelser ved ned­bemanning stiller en rekke arbeids­rettslige krav

Det er i dagens arbeidsmarked en frykt for at unntakstilstanden og den videre utviklingen på sikt vil føre til varige nedbemanninger. Lov og avtaleverk stiller krav til arbeidsgiver både når det gjelder oppsigelsesgrunnlag og saksbehandling for at en nedbemanning skal være saklig, og derav lovlig, skriver advokat Rachna Rohatgi Khan.

Thea Larsen Normann (Foto: Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix og Juristforbundet)

Korona­viruset: Hva kan skje med arbeids­forholdet? 

Utbruddet av koronaviruset vil kunne skape store utfordringer for det norske arbeidslivet, skriver Thea Larsen Normann, advokatfullmektig ved Juristforbundets advokatkontor. 

Nye varslingsregler fra 2020

Tidligere var kun ansatte og innleide omfattet, mens varslingsreglene nå også vil gjelde for elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter og personer under opplæring og i arbeidsmarkedstiltak.

Sider