Debatt

– Skjellsettende dom i arveretten 

– En ny rettstilstand er etablert, og basert på dommen skal det usedvanlig mye til for at en disposisjon som tar sikte på å begrense arv til barn, i praksis særkullsbarn, vil bli ansett som en dødsdisposisjon, skriver tingrettsdommer Gunnar Gamst om Høyesterettsdom. 

Hvem skal ivareta bachelorjuristenes interesser?

- Jeg ber om at forbundet tar til ordet for ivaretakelse av bachelorjuristene, og kjemper for å bedre våre rettigheter og ikke minst våre muligheter for å fullføre masterutdanningen, skriver Mirell Kirchner

Bachelorutdanning

Vi må eie bachelor­juristene

Jeg har to spørsmål til deg, kjære jurist. Er det OK at Juristforbundet har medlemmer som betaler studentkontingent, mens de jobber fulltid? Og er det en ønsket situasjon dersom andre foreninger tar eierskap til begrepet «jurist»?

DEBATT

«Når NAV svikter de svakeste»

Som jusstudent var jeg lykkelig uvitende om situasjonen for de som søker ytelser fra NAV. Jeg lærte om vilkårene for ytelsene etter folketrygdloven og trodde at så lenge Peder Ås oppfylte vilkårene, så var alt klart for at han kunne motta stønaden han har krav på.

Heffermehl debatt

Kvalitets­kultur eller innbitt ufeilbarlighet?

Feil kan komme til nytte og er råvare for forbedringer. Prestisje og ufeilbarlighet, derimot, avskjærer fra å gjøre seg nytte av feil, skriver Fredrik S. Heffermehl.

Sider