Debatt

Vil ha NATO Centre of exellence innen operasjonell rett i Norge

Norge er, og har vært, en forkjemper for småstatenes syn på rettsutviklingen innen krigens folkerett. Denne statusen som Norge nyter i utviklingen av folkeretten gjør Norge til en meget aktuell kandidat som vertskap for et CoE innen operasjonell rett, skriver Andreas Almås-Norum.

F.h. Elisabeth Stura fra Legeforeningen, arbeidsgruppens leder Lise Reiersen fra Juristforbundet, Heidi Roald fra Psykologforeningen og Michael Rummelhoff fra Juristforbundet.

«De svake nedprioriteres»

Godtgjørelsen fra det offentlige til aktører i domstolpleien er til syvende og sist et verdispørsmål, skriver advokat Lise Reiersen.

- Skal gjøre vårt ytterste for å gi gode råd, gode løsninger og en god opplevelse

For en bank som ligger i toppen på kundetilfredshet, er det ikke hyggelig de gangene folk ikke er fornøyde, skriver Handelsbankens Lars N. Sæthre

Når banken ikke behersker elementær panterett

Jeg er i dag en fornøyd kunde hos Danske Bank, men ønsket å bli med på avtalen med Handelsbanken. Det har vist seg ikke å være så enkelt, skriver advokat Christian Lundin.

«Tilsynsutvalget for dommere - et rettssikkerhets­problem»

Det bør etableres en klageinstans, men med silingsadgang. For det er ikke å nekte for at organer ala Tilsynsutvalget har en tendens til å tiltrekke det man på folkelig norsk benevner som kranglefanter, skriver tingrettsdommer Oddmund Gamst.

«Er ikke dagens rettshjelpsordning skandale nok til at den må endres?»

NAV-skandalen viser hvor store skandaler som må oppstå før myndighetene forstår at systematisk nedbygging av rettsstaten får konsekvenser, skriver Petter Dines Olsen i Jussbuss.

«Meldeplikten til barnevernet tolkes feil»

Etter innlegg og kronikker i ulike aviser om taushetsplikt og vilkårene for å sende meldinger til barnevernet, har jeg fått en rekke henvendelser fra foreldre som urettmessig er blitt utsatt for såkalte bekymringsmeldinger uten at melder har hatt grunn til å tro grunn til å tro barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt, skriver Bente Ohnstad.

«Vilje til å ta ansvar»

Erkjennelse av faglig svikt er smertefullt for en profesjonsutøver, selv om det dreier seg om en kollektiv svikt, skriver Håvard Holm og Katrine Bratteberg. 

Tech-kommisjon: Forventer delt arbeids­marked og flere frilansere

I Danmark anbefaler en kommisjon rammer for digitaliseringen, skriver Jan Lindgren.

«Retten til å bli dømt av en binær tallrekke»

Er det på tide å tenke større når det gjelder effektivisering av domstolene? spør Benjamin Westbye Pedersen i Jussformidlingen.

«Rettsstaten Norge – evig og uforanderlig?»

I en velfungerende rettsstat skal domstolene virke uavhengig av parlamenters og regjeringers skiftende politiske farge, og være robuste mot stemningsbølger og politiske kastevinder, skriver Juristforbundets Håvard Holm.

«Å isolere innsatte på bakgrunn av øko­nomiske eller praktiske ut­fordringer er en kortsiktig løsning»

Jussbuss er jevnlig i kontakt med innsatte som forteller om innlåsninger opp til 23 timer i døgnet, skriver Frida Ose Marthinussen. 

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
NAV-saken

«Saken utvilsomt egnet til å svekke tilliten til så vel offentlig forvaltning som til rettsvesenet»

Avdekkingen av NAV-systemets uriktig anvendelse av EØS-regelverket om rett til ulike trygdeytelser ved opphold utenfor Norge, har sendt sjokkbølger gjennom det norske samfunnet, skriver Juristforbundets president Håvard Holm.

DEBATT

«Åpne landskap: Godt for noen men dårlig for de fleste?»

Et gjennomgående tema for dem som arbeider i åpne landskap er stadige forstyrrelser, man er liksom alltid tilgjengelig, noe som er en ekstrem tidstyv og som skaper stress, skriver psykolog Jøri Gytre Horverak. 

«Forhandlinger er en viktig del av mange juristers hverdag, men det er lite fokus på det under studiet»

UiT-studentene Hanna Sagen og Amalie Horne representere Norge i den Internasjonale Forhandlingskonkurransen for jusstudenter, som i juni ble avholdt i Tokyo.  

Anne Woldmo
Debatt

Samling for sivile tillits­valgte jurister i politiet: Må styrke vår posisjon

– Samlingen 7. - 8. november er første steg på veien mot et mer slagkraftig arbeid for ivaretakelsen av sivile jurister i politiet. Vi håper å treffe mange engasjerte sivile jurister, skriver Anne Woldmo i Politijuristene.

Sider