Debatt

Kriminalomsorgen: - Innsattes ringetid er under utvikling

Vi i kriminalomsorgen er enige i at tiden er moden for å se på hvordan vi kan gjøre situasjonen knyttet til ringetid bedre for de domfelte. Derfor har vi allerede satt i gang et arbeid med dette, skriver Lise Sannerud, direktør i kriminalomsorgsdirektoratet.

«Rus og maktmidler—en tidsinnstilt bombe»

En større skandale rulles opp. Politiets maktbruk mot narkotikabrukere er under lupen og det begynner å bli opplagt at etaten systematisk har brutt menneskerettighetene, skriver Roar Mikalsen.

«Fortrinnsretten er vel og bra, så lenge du vet om den!»

Se for deg følgende; du er ansatt i en jobb du elsker. Du brenner for faget, trives med kollegaer og føler du har en arbeidsplass som virkelig passer. Plutselig dumper det ned en oppsigelse i postkassen, og du blir dessverre bedt om å pakke sammen sakene.

Kirsten Bleskestad

Dette betyr den nye domstol­strukturen for dommerne

Den nye domstolstrukturen påvirker arbeidshverdagen til mange av våre medlemmer. Derfor har Dommerforeningen (DnD) forhandlet fram en avtale med Domstoladministrasjonen (DA) for å sikre medlemmenes arbeidsbetingelser på en best mulig måte, skriver Dommerforeningens leder.

«Begrepenes ubegripelighet og konsekvensen for samfunnsdigitaliseringen»

Vi håper at juristene nå kan melde seg på debatten og være med å ta ansvar for digitaliseringen av Norge, skriver Silje Emilienne Aanderud-Larsen og Frode Preber Ettesvoll.

«Korona-pandemien fører til flere avslag på familiegjenforening»

Det siste året har Jussformidlingen lagt merke til en markert økning i antall avslag på søknader om familiegjenforening som følge av at referansepersoner som er blitt permittert under pandemien, ikke lenger oppfyller kravet om fremtidig inntekt etter utlendingsforskriften § 10-8. Dette fordi dagpenger ikke regnes som inntekt etter forskriften.

«Noen må ta ansvar for svindelofre»

Viktige mekanismer må på plass for at svindelofre skal settes i stand til å imøtegå urettmessige erstatningskrav fra bankene, skriver Jenny Klem i Jussbuss.

Lars Sørgard og Karin Stakkestad Laastad (Foto: Konkurransetilsynet)

Er det behov for konkurranse om jus­studenter?

– Samfunnet er tjent med mer konkurranse om jusstudentene ved at nye tilbud får lov å vokse frem, skriver konkurransedirektør Lars Sørgard og juridisk direktør i tilsynet, Karin Stakkestad Laastad.

Ja eller nei til endring av gradsforskriften?

Bør det åpnes for jusutdanninger flere steder? Debatten har rast den siste tiden. Her redegjør Bachelorutvalget i Juristforbundet – Student for våre tanker om en eventuell endring av gradsforskriften.

«Likt arbeid – ulik lønn: Kvinnelige jurister tjener bare 84,2 prosent av mannlige juristers lønn»

Det viser Juristforbundets lønnsstatistikk. Selv om kvinner leverer det samme som menn i arbeidslivet. Og de når i langt mindre grad opp til toppstillingene. Økt likestilling er et samfunnsansvar, det er vårt felles ansvar, et ansvar for deg og meg, skriver Sverre Bromander.

«Doms­premissene og doms­slutningene i straffe­dommer er ofte for lange og for detaljrike»

Dette er en utvikling som har forsterket seg etter at den nye straffeloven trådte i kraft, skriver statsadvokat Stein Vale.

Ragnhild Hennum (Foto: UiO)

– Dei som skriv og nyttar nynorsk skal føle seg heime ved fakultetet

Kan ikkje vere samd i at fakultetet har eit haldningsproblem knytt til juss på nynorsk.

UiO studenter

– Framleis haldnings­problem knytt til juss på nynorsk

Kva seier Juridisk fakultet ved UiO om nynorsk?, spør Sigbjørn Råsberg og Gunnar O. Hæreid.

«Hvorfor er strafferetts­vitenskapelig forskning viktig?»

I rettsordningen vår kan strafferettsapparatet – påtalemyndigheten, advokater, domstolene og kriminalomsorgen – betraktes som ett av de viktigste tannhjulene. Hvordan kan rettsvitenskapelig forskning bidra til at det er velsmurt?

Skarning debatt

– Spørsmål i Stortinget om mer uavhengige tingretter i arbeids­rettssakene

Oppnevningen av meddommeren bør gjøres av domstolen, uavhengig av partenes ønsker og etter tilfeldighetsprinsippet, skriver advokat Nicolay Skarning.

Heffermehl debatt

– Informasjon om Nobel og prisens idé blir møtt med mangel på interesse eller direkte fiendtlighet

Jeg har prøvd å forstå hvorfor det skal være så vanskelig å få en diskusjon om Nobels formål og sikre at forvaltningen følger opp intensjonen med Nobels testament, skriver Fredrik S. Heffermehl, leder av Nobel Peace Prize Watch og redaktør av nobelwill.org 

Sider